facebooktwittertwitter

Contact A Counsellor

counsellor button

KNOW MORE

teen suicide icon

 

panic anxiety icon

panic anxiety icon

#MindfulMondays with Miss SA

teen suicide icon

IN THE WORKPLACE

Research on Depression in the Workplace.

For more information please click here

business

SADAG NEWSLETTER

email subscribers list

To subscribe to SADAG's newsletter, click here

To view previous newsletters - click here

MHM JOURNAL

Mental Health Matters Journal for Psychiatrists & GP's

MHM Volume 8 Issue1

Click here for more info

JOURNALISTS

journalists crew making newspaper

If you are a journalist writing a story contact Kayla on 011 234 4837  media@anxiety.org.za

MYSCHOOL

MySchool Facebook banner Nov

It’s the small things that make a BIG difference. Sign up for the “My School | My Village | My Planet” Card and start making a difference to Mental Health in South Africa today.

Click Here

SPEAKING BOOKS

cope with cancer book

Literacy is a luxury that many of us take for granted. That is why SADAG created SPEAKING BOOKS and revolutionized the way healthcare information is delivered to low literacy communities.

The customizable 16-page book, read by local celebrity audio recordings, ensures that vital health and social messages can be seen, heard, read and understood by everyone across the world.

We started with books on Teen Suicide prevention , HIV, AIDS and Depression, Understanding Mental Health and have developed over 100+ titles, such as TB, Malaria, Polio, Vaccines for over 45 countries.

suicide speaking book

Om die groter PDF weergawe te lees - kliek hier

my suster is bipoler1

my suster is bipoler2

my suster is bipoler3

DEUR LIEZEL LUNEBURG i ri?,i,et bipolére I 'it1t)OSeer. Na 'n vi e verkeerde i Tik om saam ici' die diagnose EL. LUNEBURG a, myjongste suster ly aan bipolére gemoedsversteuring, tipe 2. Kortweg sommer bipolér 2. Soms gaan dit goed met haar. Ander kere gaan dit ellendig sleg. Die lewe vir en saam met haar raak dan geweldig stresvol; dinge word trouens byna ondraaglik vir haar én haar geliefdes. Ons onderlinge verhouding is baie goed, maarveral in haar depressiewe fases kos dit - van albei kante at - harde werk om te Ieef en te Iaat Ieef ... k bewonder Nathani se vasberaden heid om die siekte te oorwin en gebalanseerd te lewe. Sy is 'n suksesvolle digitale-animasiekunstenaar, 'n dosent in beeldende kuns. En vroeiir vanjaar het sy die KKNK-Kanna-prys vir beste beeldende kunstenaar gewen. Sy het ook ingeskryf vir 'n PhD-graad in beeldende kuns. Tydens haar hipomanie-episodes bereik Nathani se emosies, hoop en energie bykans onmoontlike hog vlakke - net om binne 'n kort tydjie weer at te duik in die donker put van diep depressie, angstigheid en pessimisme. Dan beleef sy gevoelens van waardeloosheid en hartseer en onttrek haar van familie en vriende. athani vertel: "Sedert my tienerjare het ek, ten spyte van baie vriende en 'n liefdevolle gesin, buitengewone depresssiewe episodes beleef. Dit het gereeld gepaard gegaan met gedagtes oor en pogings tot selfdood. Dan het ek dae Iank in 'n donker gat weggesak en geen uitkoms gesien nie. "Daar was ook die hipomanie-episodes waartydens ek geweldig hard en vinnig kon werk. Dit het my in staat gestel om bogemiddeld op akademiese, kulturele en sportvlak te presteer. My lewe was chaoties." Voordat sy met bipolér 2 gediagnoseer is, was Nathani se hoérskool- en universiteitsjare niks minder nie as 'n nagmerrie. Verskeie dokters - algemene praktisyns, neuroloé, psigiaters en sielkundiges - kon nie daarin slaag om die korrekte diagnose te maak nie. Oorjare heen is sy verkeerdelik met erge depressie, fibromialgie, skisofrenie en epilepsie van die temporale lob gediagnoseer. Onder andere. FOTO: THI NKSTOCK Sy is dan ook vir hierdie siektes behandel - met soms katastrofiese gevolge. Op 'n dag het ek en Nathani saam saam van die moeilikste verhoudingsprobleme tussen bipolér 2-Iyers en hulle geliefdes geidentifiseer - en hieroor by kenners gaan raad vra: Probleem i Die tyd voordat die lyer reg gediagnoseer en behandel word, is rampspoedig vir verhoudings. Dr Gert Venter, 'n Pretoriase psigia ter, verduidelik dat lyers met bipolére gemoedsversteuring, tipe 2, dikwels verkeerd gediagnoseer word omdat hulle slegs hulp soek wanneer hulle in 'n depressiewe fase verkeer. Hy sg: "Die hipomaniese fase word selde gerapporteer omdat lyers dan goed voel. Dit is daarom altyd belangrik om uit te vra na hipomaniese of maniese simptome. lndien 'n pasiiint swak reageer op behandeling, moet die diagnose altyd geherevalueer word. Dit is dus nuttig as geliefdes by die diagnoseproses betrokke is." In die depressiewe fase ervaar die lyer gevoelens van verwerping en isolasie. Daar is 'n groot mate van selfbejammering betrokke, en die selfbeeld is laag. Die lyer verbreek ook dikwels kontak met sy/haar geliefdes. Suzette Heath, 'n kliniese sielkundige in Tokai, Kaapstad verduidelik: "In die depressiewe fase ontstaan daar 'n sterk gevoel van mislukking by die lyer. Hartseer, wanhoop en angstigheid is hier kenmerkende emosies. Die lyer se selfvertroue bereik 'n Iaagtepunt en dit het tot gevolg dat kontak met vriende en geliefdes verbreek word. Die ondersteuning van geliefdes op dig stadium is broodnodig. "Medikasie en kognitiewe gedragsterapie - waartydens die lyer aangemoedig word om kontak met geliefdes te behou its V . Y, a _ . is.‘ ' Q a _ Volgens die Suid-Afrikaanse Depressieen Angsgroep (SADAG), is dit 'n biologiese siekte wat gekenmerk word deur ekstreme skommelings in gemoedstoestand, energievlakke en optrede. 'n Lyer se gemoedstoestand wissel tussen ma www.lig.co.za en aktief te wees - bied die beste resultate." Gert sg dat die tydige diagnose van 'n depressiewe episode die duur daarvan aansienlik verkort: "Hoe Ianger die lyer wag, hoe erger raak die depressie en hoe Ianger neem dit om te herstel. Nou is ondersteuning en empatie sowel as struktuur uiters noodsaaklik. Moedig die lyer aan om konstruktief besig te bly." Probleem 3 Die sosiale stigma wat dikwels aan die siekte kleef, kan 'n struikelblok in verhoudings wees. Gert sg: "Die stigma wat aan psigiatriese siektes kleef, spreek van oningeligtheid. Kennis is mag, en 'n oningeligte mening doen baie skade. Elke persoon wat met dig siekte te doen kry, moet help om dit te destigmatiseer. Bipolére gemoedsversteuring het 'n biologiese oorsprong net soos diabetes of hog bloeddruk. Suzette beklemtoon dit, en voeg by: "Die lyer is 'n persoon met 'n siekte genaamd bipolére gemoedsversteuring, tipe 2. Hy of sy is nie sommer "n bipolér' nie." Gedagtes oor en pogings tot selfdood is geweldig stresvol vir geliefdes en plaas groot druk op verhoudings. Suzette bevestig bogenoemde: "Die moedelose lyer sien géén ander uitkoms nie. Dit is 'n uiters stresvolle tyd vir die lyer sowel as die geliefdes." Gert voeg by: "Dit is Iewensnoodsaaklik om élke keer onmiddellike hulp te kry. 'n Aanpassing in die medikasie en opname in 'n kliniek is dikwels nodig om 'n veilige omgewing te skep waarbinne die lyer kan herstel. Dit verlig ook die druk op ondersteuningstelsels.” Probleem 5 Alhoewel die lyer dikwels beter voel in die maniese of hipomaniese fase, kan hierdie fases ook druk l . nlese episodes en diepe depressie - met normale gemoedservaring tussendeur. q Lyers met bipolére gemoedsversteuring, tipe 1, het reeds ten minste een maniese en verskeie fases van ernstige depressie belewe. JOU MENS,E. verhoudmgs op verhoudings plaas. Dikwels kan die naasbestaandes tydens dig fase gewoon nie byhou nie. Suzette sg: "Nou is daar geen keer aan die lyer nie - en dit kan moontlik misverstand en konflik veroorsaak." "Maar," sg Gert, "daarvolg altyd 'n depressiewe fase op 'n maniese of hipomaniese fase. Dit is dus belangrik dat die pasiiint proaktief optree. lndien die nodige aanpassings in medikasie betyds gemaak word, kan die depressiewe fase vermy word. Geliefdes moet die lyer aanmoedig om betyds hulp te vra." Suzette gee praktiese mad: "Die lyer kan 'n gevoelsdagboek hou waarin die daaglikse gemiddelde gemoedstoestand aangeteken word. Dit stel die lyer in staat om te sien as daar 'n depressiewe of maniese fase op pad is en om dan betyds hulp te soek. Geliefdes kan hier 'n groot ondersteunende rol speel." Dit is problematies as die lyer en die geliefde ver van mekaar woon, aangesien dit die noodsaaklike ondersteuning bemoeilik. 'n Ondersteuningstelsel in die lyer se onmiddellike omgewing is volgens Gert uiters noodsaaklik. As dit nie familie kan wees nie, dan 'n huweliksmaat, vriende en kollegas. Daar is ook talle ondersteuningsgroepe vir lyers én geliefdes - al is Iaasgenoemde ver - wat waardevolle insette Iewer. Geliefdes voel dikwels dat hulle hande afgekap is. Suzette sg dat die lyer se geliefdes groot baat by ondersteuningsgroepe vind. Hier kan hulle sien dat dit normaal is om hulpeloos en skuldig te voel - en hier kan hulle ook raad kry oor hoe om dit, en ander gevoelens en krisisse, te hanteer. q Dig met bipolére gemoedsversteuring, tipe 2, het nog nooit 'n volle maniese episode beleef nie, maar wel hipomanie ('n minder ernstige vorm van manie). Dit word afgewissel met ernstige depressiewe fases. > AUGUSTUS 2015 l LiG 49 JOU MENSE . verhoudings Soms gaan dit goed met haar. Ander kere gaan dit ellendig sleg. Die lewe vir en saam met haar raak dan geweldig stresvol; dinge word troaens byna 0ndraaglik vir haar én haar geliefdes. Waarom is 9n verhoudin - Liezel Liineburg met 9n l er aan bipolere gemoedlsverstemting prob ematies? Volgens Suzette bemoeilik ekstreme skommelinge in gemoed, energie, gedagtes en gedrag so 'n verhouding. Gedurende die maniese of hipomaniese fase sien 'n lyervir omtrent enigiets kans; kreatiwiteitsvlakke en denkvermoéns bereik geweldige hoogtes. Die dieptes van die depressiewe fase, aan die ander kant, is baie ontmoedigend aangesien die lyer dan vir niks kans sien nie. Hierdie uiterstes is moeilik verstaanbaar en hanteerbaar vir geliefdes, aangesien die onderskeie fases twee heeltemal "verskil lende mense" verteenwoordig. Die belang van medikasie en behandeling Dr Gert Venter sé dit is belangrik dat die lyer die regte medikasie en behandeling moet ontvang. “Die medikasie stabiliseer die lyer se gemoed. EllEigili1 mynbehandeling, soos met enige ander chroniese siekte, is onvermydelik. 'n MMM4 staking van medikasie " ontiltillRlitililltiFDSilil en illa1ti1gilllllalitEill4l tot gevolg hé. “Maar die medikasie en die dosisse moet gereeld hersien word - veral wanneer die lyer 'n depressiewe of maniese fase beleef. Ook psigoterapie vorm 'n belangrike deel van die behandeling.” WEN Drie LiG-lesers kan elk Bl . geskenkpak ter waarde van R259,90 met die llr4llt4llNllll van Christelike lIlilglNglllgllllllMBh? wen. Stuur die volgende SlVlS na 45509: " " Depressie " jou naam, van en adres. 'n SlVlS kos R150. Jy " 00k per e-pos inskryf: Stuurjou naam, adres en telefoonnommer aan MlllllalW4NIt.MFXE. — merk die 'litilililillilrr= Depressie. BNillttllltalMt 25 Augustus 2015. 50 LiG I AUGUSTUS 2015 r SADAG gee raad D ep. J aan eliefdes wat 9n bl olere lyer on ersteun: 1. Help die lyer om reg gediagnoseer te word en om behandeling te ontvang. 2. Stel vas of daar ondersteuningsgroepe in die omgewing is. Dit help die betrokkenes om vrese, bekommernisse en gevoelens rakende die siekte met ander in dieselfde situasie te deel. www.sadag.org het 'n lys van meer as 250 ondersteuningsgroepe landwyd. 3. Vind alles watjy moontlik kan aangaande die siekte uit. Ook hier is kennis mag. 4. Ondersteuning is belangrik en die lyer moet daarvan bewus wees dat jy omgee. 5. Moedig die lyer aan om saam met die familie op uitstappies te gaan en aan aktiwiteite deel te neem. 6. Moenie die lyer probeer dwing om vrolik te wees nie. 7. Dit is belangrik om te luister. Probeer uitvind wat die lyer se drome, gevoelens en behoeftes is. 8. Behandel die lyer so normaal moontlik- en beslis nie asof hy/sy 'n kind is of een of ander irriterende gewoontetjie het nie. 9. Dreigemente tot selfdood moet ernstig opgeneem word. Soek dadelik SADAG se statistieke oor bipolariteit Bipolére gemoedsversteuring is wéreldwyd die 6de grootste rede vir mediese ongeskiktheid. Die gemiddelde ouderdom waarop bipolére gemoedsversteuring 'n aanvang neem is 23jaan Wanneer een ouer aan bipolére gemoedsversteuring ly, het elkeen van die kinders 'n kans van 15% tot 30% om dit ook op te doen. van dié wat f) met bipolére di gemoedsi versteuring ge Wester is, is eers verkeerdelik met n under siekte gediagnoseer. Medikasie en die korrekte behandeling verminder die kans op pogings tot selfdood tot minder as 3% . Persone met bipolére gemoedsverteuring se kans om aan hartsiektes en beroertes te sterf, is twee maal groter as dig van die res van die bevolking. 4 I', VAN SUlD-AFRIKA NERS LY AAN BIPOLERE GEMOEDSVERSTEURING. Bipolére gemoedsversteuring was vroeér bekend as maniese depressie. Mans en vroue word ewe veel geraak, maar maniese episodes kom meer by mans ooor, terwyl depressiewe episodes meer by vroue ooorkom.

Our Sponsors

Our Partners